Prospect 28.03.2001

Kapitalutvidelse i ViaNett AS

ViaNett inviterer til kapitalutvidelse i selskapet med inntil 349 000 aksjer som tilsvarer inntil 9,97 % eierandel etter utvidelsen.

Oppdatert: (20.10.2001)

Formål:

Formålet med kapitalutvidelsen er å styrke satsingen på markedsføring og salg. I tillegg ønsker selskapet større handlefrihet til å ansette personer med de riktige kvalifikasjoner for videre produktutvikling. I en tid der bransjen sliter fordi forventningene nå justeres ned, gis det større muligheter for selskaper med kontrollert vekst. ViaNett ønsker derfor å styrke sin finansielle handlefrihet uten at dette skal gå på bekostning av egne krav til resultater.  

Utvikling i år 2000 og pr. 28.02.2001

ViaNett ble av Kapital Data kåret til it-bransjens vinner m.h.t vekst i år 2000.

Nøkkeltall: 

 

2000

1999

Omsetning

1 772 426

169 700

Driftsresultat

101 964

35 555

Årsoverskudd

78 213

35 959

Sum Eiendeler

1 262 157

53 831

Sum egenkapital

962 138

50 645

Egenkapitalandel

76,2 %

94,1 %

Aksjekapitalen ble i løpet av år 2000 øket fra kr 50 000,00 til kr 315 100,00.

 

Pr. 28.02.2001

Omsetning

580 000

Driftsresultat

-90 000

Utviklingen hittil i år, er i henhold til budsjett. 

Budsjett for 2001 

Styret har som mål å oppnå en omsetning på kr  6 000 000,00, med et resultat på i overkant av kr 600 000,00, som tilsvarer en resultatgrad på 10 %. 

Budsjettene er basert på en naturlig utvikling i løpende prosjekter samt en økning som følge av at flere standardprodukter er ferdige og solgt til de første kundene. 

Opplysning om eierstruktur m.m. 

Brikken AS er selskapets største aksjonær med en eierandel på 48,5 %. De ansatte i selskapet eier til sammen 28 %. Selskapets daglige leder og styreformann eier 94 % av Brikken AS samt 7,9 % av ViaNett AS. 

Det foreligger ingen avtaler om bindingstid mellom selskapets aksjonærer som er kjent for styret. 

Brikken AS har utstedt en opsjon til 13 ansatte i Brikken og ViaNett med mulighet for å erverve til sammen 65 000 aksjer fra Brikken AS til kr 0,20 pr. aksje den 01.03.2002. Opsjonen er betinget av fortsatt ansettelsesforhold i ett av selskapene. 

Prising: 

Selskapet prises i emisjonen til kr 9 100 000 ved en tegningskurs på kr 2,60. I forhold til årets budsjett tilsvarer prisen en P/E på ca 11. 

Aksjekapitalen i dag er kr  315 100,00 fordelt på 3 151 000 aksjer a kr 0,10.

Aksjekapitalen økes ved å utstede inntil 349 000 nye aksjer pålydende kr 0,10 til minimumskurs

kr 2,60, som vil gi selskapet en likviditetstilførsel på kr  907 400. Utvidelsen tilsvarer en samlet eierandel på 9,97 %. 

Overkursen vil bli lagt til overkursfond. Eksisterende aksjonærer selger ikke sine aksjer i forbindelse med emisjonen. 

Kostnader i forbindelse med emisjonen, dekkes av overkursfondet. 

Fortrinnsrett 

Eksisterende aksjonærer avstår fra fortrinnsrett i emisjonen. 

Minimumsandel: 

Minimumsandel i emisjonen er 10 000 aksjer, d.v.s. kr 26 000,00. 

Tegningsandel: 

Det kan tegnes for så mange aksjer som ønskelig utover minimum. Selskapet forbeholder seg retten til å stryke enhver tegning. Ved evt. overtegning forbeholder styret seg retten til å tildele aksjene etter eget skjønn for å sikre selskapets langsiktige interesser. Selskapet forbeholder seg retten til å gjennomføre emisjon også dersom emisjonen ikke fulltegnes. 

Tegningsfrist / innbetaling: 

Bindende tegning må foretas innen onsdag 18.04.2000 kl 12.00. Tegning kan skje pr. brev eller fax. Betaling skal skje til ViaNett’s konto nr 1080 33 01706 innen mandag 30.04.2001. Selskapet forbeholder seg retten til å stryke tegninger og tilbakebetale innkommet beløp som er mottatt etter fristens utløp. 

Endring av selskapets vedtekter 

Utvidelsen vil medføre en endring av selskapets vedtekter punkt 4: 

Aksjekapitalen skal være kr 350.000,00.

- kronertrehundreogfemtitusen 00/100 - 

Aksjonærpolitikk: 

Det vil i utgangspunktet ikke bli foretatt endringer i styrets sammensetning etter emisjonen. 

Selskapet vil praktisere en meget åpen aksjonærpolitikk, og gjøre informasjon tilgjengelig over internett. Enhver henvendelse fra aksjonærene om selskapets løpende månedlige resultater vil bli åpent besvart. Dog forbeholder vi oss retten til ikke å informere om sensitiv informasjon om ikke inngåtte kontrakter samt diskusjoner med mulige samarbeidspartnere. 

Dersom det er praktisk mulig, vil vi søke å informere skriftlig samt gjennom aksjonærmøter i større grad enn hva vi oppfatter som ”normalt”. 

I forbindelse med emisjonen pålegges det ingen binding overfor eksisterende aksjonærer. Aksjene er fritt omsettelige. 

Registrering i VPS / omsetning av aksjer på internett: 

Selskapet planlegges registrert i VPS etter emisjonen. 

Det vil bli lagt til rette for omsetning av aksjer i selskapet ved at kjøper og selger kan registrere seg på selskapets internettside. 

Nærmere om selskapets planer: 

Selskapet har som målsetting å bygge allianser med dataforhandlere som ikke selv ønsker å nedlegge ressurser på utvikling av internett-baserte løsninger, men som ønsker en seriøs samarbeidspartner. Våre løsninger skal kunne selges som pakker, og vår virksomhet skal baseres på langsiktig samarbeid med den enkelte kunde og forhandler. 

Selskapet har i dag avtale med Customax som er et børsnotert selskap, forhandler for Concorde / Axapta og drifter Visma Business for egne kunder gjennom en nylig inngått avtale om salg av ASP-virksomheten til Telecomputing. Videre har ViaNett en avtale med Ajour Data, der ViaNett E-handel er ikledd ”Ajour-drakt”, og selges under navnet Ajour E-handel. Selskapet har dessuten avtale med Økonomibistand som er en liten og solid Visma-forhandler målt i antall ansatte. Selskapet betjener foruten en rekke kunder som benytter Visma Business og Visma micro80, også samtlige Compact-brukere i Norge. (Compact er et eldre DOS-basert økonomisystem i ”Visma-familien”.)

Målsettingen er å utvide antall partnere både gjennom ordinære forhandleravtaler samt lignende avtaler som med Ajour Data. 

Videre vil selskapet delta i prosjekter for nye internett-konsept, samt selv utvikle nye idéer. Målsettingen skal likevel være å fokusere på det som er kjernevirksomheten, og la andre finansiere og stå for drift av prosjektene. 

Som et ledd i markedsføringen og produktutviklingen, vil selskapet også fortsette å utvikle nye tjenester på nettet. Eksempler på disse er TickTac.com og Vismabrukerens internettside som finnes på forum.vianett.no. 

Det utelukkes ikke at vi i tillegg til å vokse raskt organisk vil søke å kjøpe opp mindre virksomheter som ønsker en felles plattform for markedsføring og utvikling. For at selskapet skal etablere seg som en solid og trygg samarbeidspartner, vil det være nødvendig å oppnå en viss størrelse så raskt som mulig. 

Kort om Brikken AS 

Selskapet har eksistert siden 1987, og eies av Lars E. Helland med 94 % og Anders G. Meyer med 6 %. Selskapet er systemintegrator og er blant Visma’s  største forhandlere. Videre er selskapet sertifisert som Microsoft Solution Provider og Compaq Solution Provider. 

Selskapet hadde i år 2000 en omsetning på kr 15,7’’ samt et resultat før skatt på kr 640’. 

Selskapet har kontorfellesskap med ViaNett AS, og er en samarbeidspartner på drift. 

Kort om ViaNett AS 

ViaNett ble stiftet 24.01.1998, av Nils Arne (24) og Øystein (20) Tvedten, Anders G. Meyer (42) og Lars E. Helland (39) med Brikken AS som innskyter av egenkapital. 

Selskapet har i dag 5 ansatte, og Lars E. Helland som tidligere var daglig leder i Brikken AS, er daglig leder i ViaNett. Helland er dessuten styreformann i begge selskaper. 

Forretningsidé: 

Vianett skal bli en ledende leverandør av produkter og tjenester, som ved bruk av internett skal bidra til en enklere og mer effektiv kommunikasjon i en organisasjon og mellom organisasjonen og dens eksterne forbindelser. 

Produkter og tjenester 

1. Selskapet er full ISP (Internet Service Provider), d.v.s registrerer domener, drifter websider og epost for kunder. Brikken’s serviceavdeling utfører selve registreringen og administrasjon av domener for ViaNett, og er registrert som registrar hos Uninett. Uninett administrerer domener under .no. 

2. ViaNett E-handel: En komplett handelsløsning som pr. i dag er tilpasset for handel mellom bedrifter, men som kan utvides til å omfatte handel mot privatmarkedet. Systemet var selskapets første standardprodukt. Det unike med produktet er enkelhelheten, mulighet for integrasjon med andre systemer, og søkbarhet i vareregisteret. Videre krever løsningen ingen installasjon hos kunden, men kjøres kun over internett. Selskapet har foretatt en tilpasning mot database, som gjør det mulig for søkemotorer å innhente all produktinformasjon. Dette gjør det mulig for en bruker å finne nettsiden kun ut i fra informasjon om produkt uten å vite firmanavn. Øvrige løsninger fra ViaNett er basert på samme teknologi. 

3. ViaNett Forum: Diskusjonsforum som benyttes på Vismabrukerens internettside, på TickTac.com og benyttes av Ajour Data. Løsningen er en effektiv måte å oppnå dialog mellom brukere, samt bedre relasjon til kunder og partnere (CRM). 

4. ViaNett Smartweb: Smartweb er en enkel løsning for å generere en firmapresentasjon på intenett.  Løsningen kan tilbys alle som ønsker en rimelig startpakke, og er solgt til flere kunder som en del av løsningen til Ajour Data. 

5. ViaNett Publishing: Et avansert publiseringsverktøy for organisasjoner som publiserer mye stoff på nettet, men ønsker å konsentrere seg om innhold uten å måtte programmere eller kode sidene i html-format. Systemet er et resultat av samarbeidet med Yamoco AS, og er ikke i bruk av andre foreløpig. Maxsms.no er i sin helhet styrt med dette produktet. En brosjyre er utarbeidet og ViaNett starter i skrivende stund markedsføringen. Produktet er ment å skulle bringe ViaNett opp i første divisjon når det gjelder verktøy for publisering. 

5. SMS teknologi: Selskapet har utviklet all teknologi for kommunikasjon mot teleoperatørene i Norge. Disse løsningene er i dag i bruk, bl.a. på maxsms.no, pjatt.com og smsfactory.no.

Selskapet kan levere komplette løsninger for administrasjon av websider, statistikker og avregninger samt konvertering av tjenester som logoer og ringelyder for SMS. Kommunikasjonsløsningene kan dessuten benyttes til å sette opp kommunikasjon for varsling innen organisasjoner og bedrifter. Ulike typer meldinger kan sendes, som for eksempel bedriftsinterne opplysninger eller kritisk varsel om for eksempel teknisk feil m.m. 

6. Internettbaserte tjenester, underholdning m.m.

ViaNett har i drift følgende tjenester som først og fremst benyttes til markedsføring av teknologi, innovativitet og kompetanse: 

www.ticktac.com - Gratis børskurser på epost / SMS.

www.forum.vianett.no - Vismabrukerens internettside.

www.virkelighetstv.com - Åpent forum om virkelighets tv.

7. Webtoppen i Kapital Data

ViaNett har følgende nettsteder i drift som er representert på Kapital Data’s oversikt over de mest besøkte nettsteder i Norge.

www.maxsms.no

www.smsfactory.no

www.seas.no

www.mossfk.no

www.yosms.no

www.brikken.no

www.ajour.no

www.vianett.no

www.frisenfeldt.no

www.yamoco.no

www.virkelighetstv.com

Andre nettsteder som nærmer seg minimumskrav for å være med på oversikten:

www.bodyshop.no

www.pjatt.com 

Utvikling av nye idéer: 

Selskapet legger stor vekt på at idéer som framkommer blant de ansatte, skal prøves ut. Idéene prøves gjerne som gratistjenester på nettet, før de legges inn i produktporteføljen. 

Fokus: 

Vi fokuserer på at rutiner, salg og kommunikasjon kan gjøres enklere via internett, og vi mener det er en styrke at ViaNett innehar høy kompetanse på økonomistyring gjennom det samarbeidet som i dag eksisterer med Brikken AS. 

Kompetanse: 

Selskapet innehar høy kompetanse på Linux og NT Server med aktuelle tilleggsprodukter. Når det gjelder kreativitet og design, vises det til overnevnte internett-adresser. Samtidig har personene bak selskapet lang erfaring innenfor økonomistyring og tilpasning av administrative rutiner. 

Grunnen til at selskapet vil lykkes i framtiden, er evnen til å ta i bruk ny teknologi, og videreformidle denne til kundene med det formål å skape bedre lønnsomhet. Vi tror det er god plass i markedet for et selskap som innser betydningen av en helhetlig løsning for organisasjonen, og etter hvert som internett utvikler seg til ikke bare å være en reklamekanal, vil vi ha et fortrinn framfor konkurrentene. 

For ytterligere informasjon evt. spørsmål, kontakt undertegnede på 69206921 eller 90580288, eller send en mail til lars.helland@vianett.no. 

Lars E. Helland

styreformannPrint artikkel Skriv ut artikkelen