Satsing på salg og markedsføring:

Investorer / aksjonærer går inn med 2 mill kr for å øke veksten!

Etter et første kvartal i 2004 med vekst, spesielt innenfor SMS, går investorer inn i ViaNett AS med 2 mill kr i frisk kapital. Med det verdsettes ViaNett til i overkant av 14 mill kr. Selskapet satser på premium SMS med direkte avtale med operatørene i Sverige og øker salgsinnsats og markedsføring innenfor samtlige produktområder. Premium SMS vil si overtakserte meldinger eller SMS som koster fra 1 til 30 kr. Målsettingen er å bli ledende i Skandinavia på SMS-teknologi, e-handel og publisering til Internett.

Oppdatert: (16.6.2004)


Det skal satses mer på partnere!

1. kvartal 2004
ViaNett etablerte seg med egne 4-sifrete nummere i Norge i februar. I mai måned oppnådde selskapet en brutto omsetning til mobiltelefon kunder på nesten 750 000 kr inkl. mva eller ca 1 % markedsandel. Andelen til ViaNett i mai måned utgjorde omkring kr 75 000 eks mva eller ca 10 % av brutto inkl. mva. Distribusjon av SMS omfatter underholdning som f.eks. ringelyder og chat-løsninger men også varsling til vikarer, varsling om reparasjoner som er ferdig og lignende nyttetjenester for næringslivet. Innholdet leveres i stor grad av samarbeidspartnere.
Samtidig med en strategisk omlegging av satsingen på SMS distribusjon, opprettholdt man salget på øvrige standardprodukter, e-handel og publisering. Første kvartal hadde langt lavere timebaserte utviklingsinntekter enn samme periode i fjor. Den underliggende veksten kommer derfor ikke tydelig fram av tallene.

I 1. kvartal 2004, hadde selskapet en omsetning på kr 1 360 367 mot kr 1 256 586 i 2003. Resultatet før skatt ble – kr 15 566 mot – kr 4 642 i fjor.

Emisjonen
Emisjonen kom i stand etter en presentasjon mot noen av selskapets eksisterende aksjonærer. Forut for dette hadde 2 av selskapets styremedlemmer, bl.a. største aksjonær Lars E. Helland, benyttet seg av opsjoner til kurs kr 3,00 eller en verdsettelse på i overkant av 10 mill kr for hele selskapet. Det faktum at innside-aksjonærer viser tro på selskapet samt at det er oppnådd en betydelig vekst innen SMS på kort tid, gjorde at andre aksjonærer ønsket å finansiere markedsføring og investering i øket salgskapasitet. ViaNett kan dessuten vise til egenutviklet teknologi som i sin helhet er finansiert over driften og som er i bruk hos mange kunder.

SMS i Norden
Ved siden av å gå direkte inn i Sverige, har ViaNett etablert et samarbeid med Unwire i Danmark som er Danmarks største aktør på SMS trafikk. Selskapet kan dessuten tilby distribusjon også i andre markeder som f.eks. Tyskland.

E-handel og publisering
ViaNett har inngått et samarbeid med Paynova AB som er blant de ledende i Skandinavia på betalingsløsninger for Internett. Paynova er notert på NGM-børsen i Stockholm.
Publiseringssystemet til ViaNett er oversatt til engelsk og oversettelse er snart klar også for e-handel.
ViaNett E-handel er nylig tatt i bruk på ytterligere 2 store nettbutikker, en i Norge og en i Sverige. Selskapets e-handelsløsning er med det i bruk på store nettbutikker mot forbrukere (B2C) og i nettbutikker mot forhandlere eller partnere (B2B). Det er i drift nettbutikker som er integrert med Visma Business og Navision fra Microsoft Business Solutions. Både Visma og Microsoft kan tilby egne moduler for e-handel. ViaNett's kunder har foretrukket ViaNett's løsning framfor disse.
Samtidig er ViaNett Publishing solgt til ytterligere to mellomstore selskaper i Norge med høye krav til funksjonalitet. Systemet benyttes på større nettsider for selskaper, i mindre nettaviser og som lukkete løsninger (intranett / ekstranett). ViaNett Publishing benyttes også i flerspråklige organisasjoner.

Hvordan skal pengene brukes?
Allerede i sommer blir markedsføringen intensivert bl.a. med omfattende annonsering på Internett.

Det vil bli ansatt to personer, en på support og en person på salg / markedsføring. Det er inngått avtale med en person og den neste forventes ansatt før sommerferien. Selskapet vil med det ha 7 ansatte.

Avtale om eget SMS nummer i Sverige er inngått, og markedsføring på ViaNett's ulike nettsider igangsatt for å skape trafikk fra lansering som er beregnet til primo august (norsk, svensk, dansk og engelsk nettside).

ViaNett skal styrke salgsarbeidet mot forhandlere i Norden, og tilby seg å medvirke i salgsprosessen sammen med Paynova og sine partnere.

Selskapet har tilbudt testkampanjer til kunder, noe som binder likviditet, for eksempel hvis kunden skal få teste gratis i 4 måneder. Denne typen salgsaktiviteter skal intensiveres.

Totalt planlegger ViaNett en aktivitetsøkning på ca kr 170 000 pr. måned, og selskapet forventer å balansere inntekter og kostnader innen årsskiftet.

"Spinoffs / søk etter partnere"
Selskapet skal satse mer på realisering / kommersialisering av "spinoffs"  på produkter og konsepter.  Bl.a. besitter ViaNett høy kompetanse, teknologi og idéer innenfor musikkbransjen. Arbeidet med å realisere idéene er påbegynt. På nettsidene finnes referanser til flere konsepter og nettsider som man ønsker å satse mer ressurser på, helst i samarbeid med andre. Det kan være aktuelt for ViaNett å delta aktivt f.eks. som deleier med partnere eller selge "spinoffs" ut inkludert utviklet teknologi og systemer.

Eksport
ViaNett har produkter klare for eksport, og egne kunder med virksomhet i utlandet er med på å drive fram en større satsing. Satsingen innenfor SMS baner dessuten vei for salg av systemene for e-handel og publisering. Samarbeidet med ulike internasjonale aktører gjør at selskapet ser et stort potensiale i å satse mer ressurser på salg utenfor Norge. Eksporten utgjorde 6,75 % av omsetningen pr. utgangen av april 2004.

Ytterligere satsing, invitasjon til interesserte
ViaNett forventer at satsingen skal gi resultater på kort sikt, og tar derfor sikte på en ny emisjon allerede til høsten. Dette for å gi mer gass og skape mer "trøkk" ut i markedet!
Den interesserte leser, må gjerne ta kontakt med ViaNett som mulig forhandler av produkter eller som interessert i å investere i selskapet. Selskapet har kontakt med potensielle investorer, men ønsker også kontakt med flere.Print artikkel Skriv ut artikkelen