Advokatfirmaet Grette DA

Spørsmål om forkjøpsrett av aksjer i ViaNett

Av ansvarlig partner Jens Kristian Johansen

Vi har fått i oppdrag å vurdere om aksjonærene i ViaNett AS har forkjøpsrett i forhold til erverv av aksjer i selskapet.
Gjeldende aksjelov regulerer forkjøpsrett i kap. VII og i § 4-22 fremgår det at alle aksjeeiere har forkjøpsrett.
Gjeldende aksjelov trådte i kraft 1. januar 1999. Av lovens § 21-2 nr. 25 fremgår følgende:

For selskaper som er stiftet før loven trer i kraft, gjelder § 4-15 tredje ledd bare for så vidt selskapets vedtekter inneholder bestemmelser om forkjøpsrett ved overdragelse eller annet eierskifte. Har selskapet slik vedtektsbestemmelse, gjelder §§ 4-19 til 4-23 for eierskifter som finner sted etter lovens ikrafttredelse.

Oppdatert: (11.4.2011)

  Dette betyr at for selskaper stiftet før lovens ikrafttredelse får reglene i loven om forkjøpsrett kun anvendelse dersom selskapets vedtekter inneholder bestemmelse om dette.

ViaNett AS ble stiftet 24. januar 1998, altså før aksjelovens ikrafttredelse. Selskapets vedtekter som vi har fått tilsendt i kopi inneholder ingen bestemmelse om forkjøpsrett.

Konklusjon
Aksjeeierne i ViaNett AS har ikke forkjøpsrett til å erverve aksjer i ViaNett ASPrint artikkel Skriv ut artikkelen